diumenge, 11 de febrer de 2018

Violintastik: una volta per la història de la música


Selecció Violintastik

Simfonia del Nou Món, núm. 9. 4t moviment. A. Dvorak


Eine kleine nachtmusik. W. A. Mozart


Dansa hongaresa, núm.5. J. Brhams


Simfonia núm 5. 1r moviment. L. van Beethoven

Versió: Oda al paper de wàter. La Trinca

The entertainer. Scott Joplin


Oh when de Saints go marchin'in


Super Mario Theme Song


Versió per a orquestra


Patró de salsa. Claves

Let it be. The Beatles


Let it be. Lletra
Let it be. KaraokeBarbie Girl. Aqua


Barbie Girl. Lletra
Barbie Girl. KaraokeYMCA. Village People


YMCA. Lletra
YMCA. Karaoke


diumenge, 11 de setembre de 2016

Programació de l'àrea de música a 2n d'ESO


MATERIAL DE SUPORT

Dossier fotocopiat que es lliura a l'alumnat amb continguts, audicions  i activitats

CONTINGUTS

Unitat 1: La música... un plaer!
Unitat 2: La música...una funció. Música i cinema
Unitat 3: Aprofundim en el llenguatge musical
Unitat 4: Veus i instruments.
Unitat 5: L'organització del material sonor
Unitat 6: L'evolució de la música clàssica
Unitat 7: El jazz i la seva evolució
unitat 8: El pop-rock i la seva evolució
Unitat 9: La música i  la tecnologia

OBJECTIUS

Desenvolupar i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al desenvolupament de les activitats musicals.

Respectar, mostrar interès i participar a les activitats de classe.
Respectar i acceptar la diversitat musical i els diferents gustos musicals.

Valorar l'escolta activa (atenta i en silenci), la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d'enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món. Valorar també el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent consciència dels problemes creats per la contaminació acústica i les seves conseqüències.

Presentar i elaborar correctament apunts, exercicis i treballs.

Desenvolupar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibilitin la interpretació i la creació musical, tant individuals com en grup, respectant altres formes diferents d'expressió.

Escoltar comprensivament música d'estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica. S'escoltaran una àmplia varietat d'obres, de diferents estils, gèneres, tendències i cultures musicals, per apreciar-ne el valor com a font de coneixement, i plaer personal i interessar-se per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies.

Conèixer l'entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals.

Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, reconèixer les intencions i funcions i aplicar la terminologia escaient per descriure-les i valorar-les críticament.

Participar, de forma responsable i activa en l'organització i realització, d'activitats musicals realitzades a l'aula, el centre o en contextos més amplis afavorint la cooperació i el treball comú, superant estereotips i prejudicis i prenent consciència, com a membre d’un grup, de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels altres.

Conèixer i utilitzar els recursos bàsics que ofereixen els mitjans audiovisuals i les TIC per a enriquir la percepció, l'expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític.

Utilitzar diferents fonts i suports de per a la cerca d'informació fent-ne una lectura comprensiva, rigorosa i reflexiva, organitzar-la i exposar-la oralment i/o per escrit.

Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, utilitzant correctament el vocabulari musical específic i respectant les persones i els valors democràtics. 

Elaborar judicis i criteris personals, per mitjà d’una anàlisi crítica dels diferents usos socials de la música, sigui quin en sigui l'origen, aplicant-los a situacions quotidianes i valorant-ne la contribució a la vida personal i a la de la comunitat.

TEMPORITZACIÓ

L'assignatura es desenvolupa a raó de 2 hores a la setmana.

NORMATIVA BÀSICA 

El material de música s'ha de portar sempre a classe i '’ha de conservar en bon estat.

Els exercicis i apunts es presentaran en un dossier amb fulls DINA-4 blancs (poden estar escrits per les dues cares) i escrits a mà, amb una lletra entenedora i una presentació correcta. El dossier ha de tenir portada i índex, per tant cal numerar les pàgines.

En els exercicis i apunts cal posar sempre la data, un títol on consti a quina unitat pertany, el número d'exercici i la pàgina.

Tots els exercicis i treballs que es lliurin al professorat han de dur el nom i el cognom de l'alumne/a. Cal lliurar-los el dia marcat. Si es lliuren amb un dia de retard sense justificació es baixarà la nota, si el retard és de més d’un dia no s'acceptaran.

Les proves escrites, un cop comentades es guarden al Departament Didàctic. Els exercicis, treballs i dossiers, un cop corregits i comentats són lliurats a l'alumnat i aquest els ha de conservar fins que finalitzi el curs escolar.

Si un/a alumne/a perd material fotocopiat que s'ha lliurat a classe el trobarà penjat  en aquest bloc

AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua i la nota final s'obté a partir de 2 o 3 proves escrites sobre els continguts treballats a l'aula, més les notes de classe sobre continguts, correcció d'exercicis, interpretacions, creacions i treballs individuals i/o en petit grup, exposicions orals, actitud, i el dossier amb els apunts i totes les activitats realitzades durant el curs.

L'actitud (on s'inclouen els retards i les faltes d'assistència injustificades) i el treball a l'aula i a casa representen aproximadament el 60% de la nota. Els continguts avaluats a partir de les proves escrites són aproximadament el 40% de la nota.El bloc de 2n d'ESO. Presentació i funcionamentPRESENTACIÓ
El bloc de 2n vol ser un mitjà per difondre treballs i aportacions de l'alumnat, recursos musicals que es troben a la xarxa i que serveixen de suport a les classes de música i informació i activitats relacionades amb la música d'interès l'alumnat.

ÚS I PARTICIPACIÓ
El bloc és un complement a la matèria que facilita l'aprenentatge autònom de l'alumnat i que cal utilitzar habitualment.

És  convenient consultar el bloc periòdicament per estar a l'aguait de les novetats.

COMENTARIS
Cal escriure els comentaris dels articles amb una actitud cívica  i respectuosa i amb una expressió i ortografia correctes.

Els continguts dels comentaris han d’estar relacionats directament amb l'article comentat i les opinions han d’estar raonades.

Si els comentaris formen part d’una activitat de classe comptaran en l'avaluació global de la matèria.

AVALUACIÓ DE L'ÚS DEL BLOC

Es valorarà la utilització i la participació en el bloc, la freqüència de les intervencions, la qualitat dels comentaris (expressió, ortografia, coherència) la resolució dels exercicis i la puntualitat en el lliurament d'aquests.

dimarts, 12 de febrer de 2013

Alguns instruments de percussió

Aquí veurem com són alguns dels instruments de percussió, els quals comentarem a classe. Aquí teniu un exemple de xilòfon. Fixeu-vos com a sota de cada làmina de fusta (xilo) hi ha un tub metàl·lic que fa de caixa de ressonància.

 Ara escoltarem un vibràfon, que és un metal·lòfon. Molt semblant al xilòfon, però amb plaques de metall en comptes de fusta.

 Això és una marimba, una mena de xilòfon.

 Què és allò de la bordonera, en una caixa clara?


I, com sona una caixa?

Aquest instrument és una celesta. Sona com una mena de carilló, però té teclat. Un petit fragment d'una peça simfònica amb timbales. Aquí teniu un exemple de gamela, un instrument basat en una mena de gongs afinats, de diferents mides, molt típic de la cultura indoxinesa. Per últim, un dels instruments de percussió més moderns. Es tracta del Hang. Es va inventar al any 2000. Podem dir que és un instrument del segle XXI.

divendres, 23 de novembre de 2012

Instruments de corda

CORDA FREGADA
Vídeo sobre algunes particularitats dels instruments de corda fregadaCORDA POLSADA O PINÇADA
Mostra d'alguns instruments d'aquesta subfamília.

LlaütBanjoArpaBalalaikaCORDA PERCUDIDA
N'hi han ben pocs, però el piano és uns dels destacats. En aquests vídeos veurem la diferència entre un clavicèmbal, un clavicordi i un piano. Tres instruments de teclat, aparentment força semblants, però amb un funcionament i, lògicament, uns timbres diferents, ja que la producció dels sons són diferents en tots tres instruments.

Clavicèmbal (Aquest és de corda polsada!!!!! No us hi confongueu!!!)Clavicordi (Aquest sí que és de corda percudida)COMPARACIÓ DELS MECANISMES DEL CLAVICÈMBAL I DEL PIANO
Comentarem a classe, tenint en compte que estem explicant els instruments cordòfons, el funcionament de producció de sons en dos instruments de teclat: el clavicèmbal i el piano. Veieu la complexitat per fer sonar les cordes.

Recordeu que el piano és de corda percudida i el clavicèmbal, de corda polsada. Fixeu-vos als vídeos.

Mecanisme clavicèmbal


Mecanisme piano