diumenge, 12 de març de 2017

Presentem cançons i les analitzem


L'alumnat de 2n d'ESO s'ha organitzat en grups per acordar una cançó que ha hagut d'analitzar. També ha hagut d'explicar l'estil, la trajectòria del grup o cantant, el missatge de la cançó i la relació amb el caràcter de la música. Ha presentat oralment el treball que abans ha escrit en una presentació de diapositives a la plataforma col·laborativa Google drive.
Cada grup ha realitzat una autoavaluacció individual i de grup i ha avaluat el treball dels companys i companyes a partir d'una rúbrica establerta.
A continuació, podeu veure una mostra dels treballs:dimecres, 8 de març de 2017

Unitat 3: El Jazz


OBJECTIUS DIDÀCTICS

- Conèixer l’origen i l’evolució del jazz.

- Identificar els diferents estils del jazz.
- Identificar auditivament les diferents seccions d’una peça de jazz.
- Reconèixer els músics més importants de la història del jazz.
- Elaborar musicogrames
- Escoltar i analitzar la música de jazz.

CONTINGUTS
- Precedents del jazz
- Característiques del jazz
- Estils, evolució i músics importants
- El naixement del jazz: 
  • L'estil New Orleans
  • L'estil Chicago
- El jazz clàssic. El swing
- El be bop
- El cool
- El free jazz
- Les fusions
- L'actualitat
- El jazz a Catalunya

Recursos

 

El jazz: mapa conceptual

Línia del temps interactiva
Història del jazz

Presentació sobre el jazz:Audicions sobre les característiques del jazz:

Dream a little dream of me (Mama's and the Papa's)
Dream a little dream of me (Louis Amstrong)
Unsquare dance (Dave Brubeck quartet)
Base de blues lenta
Base de blues ràpida

Audicions sobre els orígens i els estils del jazz:

Un exemple de jazz clàssic: You're the cream of my coffe

diumenge, 6 de novembre de 2016

Unitat 2. La música ...una funció. Música i cinemaCONTINGUTS

Usos i funcions de la música
Música artística
Música funcional

  • Música i ambient
  • Música i poder
  • Música de circumstàncies 
  • Música i esport
  • Música i cinema
* Original/Preexistent
* Diegètica/incidental
* Sintonies
* L'evolució de la música per a cinema

Música i ambient

Brian Eno:  By this River


Música i poder

Marxa militar nazi


La llista de Schindler


Música de circumstància

G. F. Händel: Música aquàtica. Suite núm. 3 en Sol majorMúsica i esport

Natació sincronitzada. Led Zeppelin: Starways to Heaven


You'll never Walk Alone


Cançó oficial de la FIFA World Cup 2010. Shakira: Waka, waka


Música i cinemaMúsica original: les ChoristesMúsica preexistent: Barry Lindon

Música original i preexistent: Apocalypse Now

D'on surt la música?

Entrevista a Alfred HitchcockMúsica diegètica i incidental: Master and commanderPrincipi i final

Un principi de pel·lícula: 007
Un Principi i un final iguals: A space odissey

a) Openingb) EndingJohn Williams

ET. The extraterrestrialFinal

Star Wars
 

JawsLive

Indiana JonesLive

Una cançó de pel·lícula: La vita e bella

TrailerEscena òperaEscena finalCançó


Una atracció convertida en pel·lícula: Pirates of the CaribbeanLes sintonies: Aquí no hay quien viva


El so a les pel·lícules
Dossier Unitat 2
Activitats Singing in the rain
Pel·lícula

diumenge, 18 de setembre de 2016

Unitat 1. La música...un plaer!


CONTINGUTS
Respostes humanes a la música: corporal, emocional, intel·lectual
L'anàlisi de les obres musicals: el material sonor, l'organització, el contingut
Els gèneres musicals i la classificació de les obres musicals. Paràmetres de classificació. Formes musicals.
______________________________________

Respostes humanes a la música


Resposta emocional
Resposta corporal
Resposta intel·lectual
Gèneres musicals i classificació d'obres musicals

Activitats

Tests sobre gèneres musicals
Mapa conceptual amb exemples auditius sobre gèneres musicals

Exemple de música a capella


Dossiers  Unitat 1

diumenge, 11 de setembre de 2016

Programació de l'àrea de música a 2n d'ESO


MATERIAL DE SUPORT

Dossier fotocopiat que es lliura a l'alumnat amb continguts, audicions  i activitats

CONTINGUTS

Unitat 1: La música... un plaer!
Unitat 2: La música...una funció. Música i cinema
Unitat 3: Aprofundim en el llenguatge musical
Unitat 4: Veus i instruments.
Unitat 5: L'organització del material sonor
Unitat 6: L'evolució de la música clàssica
Unitat 7: El jazz i la seva evolució
unitat 8: El pop-rock i la seva evolució
Unitat 9: La música i  la tecnologia

OBJECTIUS

Desenvolupar i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al desenvolupament de les activitats musicals.

Respectar, mostrar interès i participar a les activitats de classe.
Respectar i acceptar la diversitat musical i els diferents gustos musicals.

Valorar l'escolta activa (atenta i en silenci), la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d'enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món. Valorar també el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent consciència dels problemes creats per la contaminació acústica i les seves conseqüències.

Presentar i elaborar correctament apunts, exercicis i treballs.

Desenvolupar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibilitin la interpretació i la creació musical, tant individuals com en grup, respectant altres formes diferents d'expressió.

Escoltar comprensivament música d'estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica. S'escoltaran una àmplia varietat d'obres, de diferents estils, gèneres, tendències i cultures musicals, per apreciar-ne el valor com a font de coneixement, i plaer personal i interessar-se per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies.

Conèixer l'entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals.

Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, reconèixer les intencions i funcions i aplicar la terminologia escaient per descriure-les i valorar-les críticament.

Participar, de forma responsable i activa en l'organització i realització, d'activitats musicals realitzades a l'aula, el centre o en contextos més amplis afavorint la cooperació i el treball comú, superant estereotips i prejudicis i prenent consciència, com a membre d’un grup, de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels altres.

Conèixer i utilitzar els recursos bàsics que ofereixen els mitjans audiovisuals i les TIC per a enriquir la percepció, l'expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític.

Utilitzar diferents fonts i suports de per a la cerca d'informació fent-ne una lectura comprensiva, rigorosa i reflexiva, organitzar-la i exposar-la oralment i/o per escrit.

Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, utilitzant correctament el vocabulari musical específic i respectant les persones i els valors democràtics. 

Elaborar judicis i criteris personals, per mitjà d’una anàlisi crítica dels diferents usos socials de la música, sigui quin en sigui l'origen, aplicant-los a situacions quotidianes i valorant-ne la contribució a la vida personal i a la de la comunitat.

TEMPORITZACIÓ

L'assignatura es desenvolupa a raó de 2 hores a la setmana.

NORMATIVA BÀSICA 

El material de música s'ha de portar sempre a classe i '’ha de conservar en bon estat.

Els exercicis i apunts es presentaran en un dossier amb fulls DINA-4 blancs (poden estar escrits per les dues cares) i escrits a mà, amb una lletra entenedora i una presentació correcta. El dossier ha de tenir portada i índex, per tant cal numerar les pàgines.

En els exercicis i apunts cal posar sempre la data, un títol on consti a quina unitat pertany, el número d'exercici i la pàgina.

Tots els exercicis i treballs que es lliurin al professorat han de dur el nom i el cognom de l'alumne/a. Cal lliurar-los el dia marcat. Si es lliuren amb un dia de retard sense justificació es baixarà la nota, si el retard és de més d’un dia no s'acceptaran.

Les proves escrites, un cop comentades es guarden al Departament Didàctic. Els exercicis, treballs i dossiers, un cop corregits i comentats són lliurats a l'alumnat i aquest els ha de conservar fins que finalitzi el curs escolar.

Si un/a alumne/a perd material fotocopiat que s'ha lliurat a classe el trobarà penjat  en aquest bloc

AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua i la nota final s'obté a partir de 2 o 3 proves escrites sobre els continguts treballats a l'aula, més les notes de classe sobre continguts, correcció d'exercicis, interpretacions, creacions i treballs individuals i/o en petit grup, exposicions orals, actitud, i el dossier amb els apunts i totes les activitats realitzades durant el curs.

L'actitud (on s'inclouen els retards i les faltes d'assistència injustificades) i el treball a l'aula i a casa representen aproximadament el 60% de la nota. Els continguts avaluats a partir de les proves escrites són aproximadament el 40% de la nota.